1. INFORMACIÓ LEGAL

En compliment de la obligació d’informació establerta a l’article 10 de la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, comuniquem que el titular de la pàgina web www.premipilarinbayes.org és l’Obra Social Sant Joan de Déu.

Les dades de identificació i de contacte amb els titulars del lloc web són els següents:

Titular: OBRA SOCIAL SANT JOAN DE DÉU
Domicili: C/Puiggarí 5-7, 4t
CIF / NIF: R-08000035-R
Direcció de correu electrònic de contacte:  info@premipilarinbayes.org

Telèfon de contacte: 93 253 21 36

2. OBJECTE I ÀMBIT D’APLICACIÓ

2.1.- Mitjançant aquest Avís Legal s’estableixen les condicions generals d’ús que regulen l’accés, navegació i ús de la pàgina web www.premipilarinbayes.org (en endavant, Lloc Web), així com les responsabilitats derivades de la utilització dels seus continguts. Addicionalment, la prestació de determinats serveis o activitats en el marc del Lloc Web podran quedar subjectes a altres condicions particulars que es podrien establir i que, si s’escau, substitueixen, complementen i/o modifiquen les condicions generals d’ús d’aquest Avís Legal.
2.2.- Aquest Lloc Web és un servei que l’Obra Social Sant Joan de Déu, (en endavant el RESPONSABLE) posa a disposició dels usuaris d’internet amb finalitat informativa, podent efectuar en qualsevol moment i sense previ avís les modificacions que consideri oportunes en el seu disseny, configuració i continguts.
2.3.- L’accés i ús d’aquest Lloc Web atribueix al visitant la condició d’USUARI i implica la seva acceptació de forma plena i sense reserves, des d’aquest accés i/o ús, de totes i cadascuna de les condicions d’ús que el RESPONSABLE estableix, incloent-hi aquest Avís Legal en la versió publicada en el moment d’accedir-hi. En aquest sentit, s’entendrà per USUARI a la persona que accedeix, navega, utilitza o participa en els serveis i activitats desenvolupades en el Lloc Web.
2.4.- L’USUARI s’obliga a fer un ús correcte del Lloc Web, de conformitat amb les lleis aplicables, la bona fe, l’ordre públic, els usos del trànsit i el present Avís Legal, responent davant del RESPONSABLE i davant tercers de qualsevol danys i perjudicis que poguessin causar-se com a conseqüència del no compliment d’aquesta obligació.

3. ACCÉS I UTILITZACIÓ DEL LLOC WEB

3.1.- L’accés a aquest Lloc Web és lliure i gratuït, excepte pel que fa al cost de connexió de la xarxa de telecomunicacions subministrada per l’operador contractat per cada USUARI.
3.2.- L’USUARI assumeix la responsabilitat de l’ús del lloc web. Per tant, l’USUARI s’obliga a utilitzar els continguts de forma diligent, responsable i lícita i, en particular, es compromet a no utilitzar-los per, entre d’altres usos:
Utilitzar identitats falses, o suplantar la identitat d’altres usuaris en la utilització del lloc web o dels seus serveis.
Introduir en la xarxa informàtica virus o realitzar actuacions susceptibles d’alterar, danyar, interrompre o generar errors o danys en els documents electrònics, dades o sistemes físics i lògics del RESPONSABLE o de terceres persones, així com obstaculitzar l’accés d’altres usuaris al lloc web i als seus serveis a través del consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals el RESPONSABLE presta els seus serveis.
Intentar accedir i, en el seu cas, utilitzar les comptes d’e-mail d’altres usuaris.
Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra forma comunicar-se públicament, transformar o modificar els continguts del Lloc Web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització prèvia i expressa del titular dels corresponents drets.
Introduir o incorporar com a activitat empresarial o professional els continguts i/o serveis presentats en aquesta Web.
Vulnerar qualsevol dret de propietat intel·lectual o industrial derivats dels continguts del lloc web.
Utilitzar els continguts i/o la informació de qualsevol classe obtinguda a través d’aquest lloc web per realitzar activitats publicitàries o promocionals, remetre publicitat de qualsevol classe i comunicacions amb finalitats de venda o altres de naturalesa comercial, o per recollir, comercialitzar o divulgar de qualsevol manera dita informació.
Utilitzar aquest lloc web, o els continguts i/o serveis en els obtinguts, per a la realització d’activitats contràries a la llei, a la moral, a les bones costums o al ordre públic, amb finalitats o efectes il·lícits, prohibits o perjudicis de drets e interessos de tercers.
3.3.- EL RESPONSABLE es reserva el dret d’interrompre en qualsevol moment i sense previ avís l’accés a la Web, així com interrompre la prestació de qualsevol o de tots els serveis prestats a través d’aquest, ja sigui per motius tècnics, de seguretat, o per qualsevol altra causa.

4. PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

4.1.- El RESPONSABLE es compromet al tractament de les dades personals de manera respectuosa amb els drets dels seus titulars, i de conformitat amb la normativa de protecció de dades que es troba vigent en cada moment.
4.2.- A la secció “Política de privacitat” del formulari del Lloc Web es posa a disposició permanent de l’USUARI la informació legal i política de privacitat corresponent als diferents tractaments de dades realitzats per el RESPONSABLE, en relació amb la gestió de dades de usuaris de la web, seguidors en xarxes socials o candidats.
4.3.- En cas que l’USUARI ompli voluntàriament qualsevol dels formularis en línia de recollida de dades disponibles a la pàgina web, per accedir a alguns dels seus serveis o continguts, es compromet a proporcionar dades exactes i veraces, així com comunicar al RESPONSABLE qualsevol modificació d’aquestes. Excepte en cas d’indicar-se expressament o contrari, les dades sol·licitades en els nostres formularis són necessàries per poder donar curs a la participació al Premi.
En tot cas, en el corresponent formulari en línia de recollida de dades personals de l’USUARI hi haurà un enllaç a la corresponent notificació de privacitat que serà d’aplicació al tractament de les dades personals proporcionades. L’acceptació expressa per l’USUARI del corresponent avís de privacitat serà necessària per completar el formulari i poder completar el procés de tramesa. El contingut d’aquesta política de privacitat pot ser objecte de modificació per adaptar-lo a canvis legislatius que es puguin produir, així com a criteris i posicions emeses per les Autoritats de Protecció de Dades competents.
4.4.- Si un USUARI facilita dades personals d’altres persones físiques, s’obliga a complir, en relació amb aquestes dades, quantes obligacions derivades de la normativa de protecció de dades en vigor, i en particular el deure d’informar i obtenir el consentiment del titular dels dades personals.
4.5.- No es permet que els menors de 13 anys facilitin directament les seves dades personals a través del Lloc Web, sent necessària la prèvia autorització expressa dels seus pares o tutors.

5. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

5.1.- El RESPONSABLE és el titular o llicenciatari dels drets d’explotació de propietat intel·lectual i industrial d’aquest Lloc Web, així com dels continguts disponibles en el mateix. Tots els drets reservats.
5.2.- En cap cas es comprovarà que l’accés i navegació de l’USUARI en el Lloc Web implica la renúncia, transmissió, llicència o cessió total o parcial d’aquests drets per part del RESPONSABLE, ni que confereix a l’USUARI cap dret d’utilització, traducció, adaptació, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública, amb finalitats comercials, d’aquests continguts, sense la prèvia i expressa autorització del RESPONSABLE o del titular dels drets afectats. L’incompliment de l’anterior facultarà al RESPONSABLE o als titulars dels corresponents drets per interposar les accions legals pertinents.
5.3.- La distribució, modificació, cessió o comunicació pública dels continguts i qualsevol altre acte que no hagi estat expressament autoritzat pel titular dels drets d’explotació, quedaran prohibits.

6. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

6.1.- El contingut d’aquesta pàgina web té finalitat informativa i de creació d’un canal de comunicació amb els USUARIS, sense que els seus continguts puguin considerar-se com a assessorament exhaustiu sobre qualsevol matèria. El RESPONSABLE no garanteix plenament l’accés a tots els continguts, ni a la seva exhaustivitat, correcció, vigència o actualitat, ni la seva idoneïtat ni utilitat per a un objectiu específic. El RESPONSABLE exclou, fins on permet la llei, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa derivats de, un títol enunciatiu i no limitatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del Lloc Web, o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesives en els continguts. No obstant això, el RESPONSABLE declara que ha adoptat totes les mesures necessàries, dins de les seves possibilitats i l’estat de la tecnologia, per garantir el funcionament del lloc web i evitar l’existència i transmissió de virus i altres components danyosos als USUARIS.
6.2.- EL RESPONSABLE no es fa responsable per la utilització que l’USUARI realitza dels serveis i continguts del Lloc Web. L’USUARI reconeix i accepta que la utilització del lloc web, així com dels seus serveis i continguts, es realitza sota el seu exclusiu risc i responsabilitat.

7. ENLLAÇOS

7.1.- En el cas que a la pàgina web es disposessin enllaços o hipervincles cap a altres llocs d’Internet, el RESPONSABLE no exercirà cap control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas el RESPONSABLE assumirà responsabilitat alguna pels continguts dels llocs web aliens enllaçats, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, legalitat o validesa de qualsevol material o informació continguda en cap d’aquests hipervincles o altres llocs d’Internet. En aquest sentit, si els USUARIS tinguessin coneixement efectiu de la il·lícita d’activitats desenvolupades a través d’aquestes pàgines web de tercers vinculats, han de comunicar-lo immediatament al RESPONSABLE als efectes de que es procedeixi a deshabilitar l’enllaç d’accés a les mateixes.
7.2.- Igualment, la inclusió de qualsevol tipus d’enllaç per part del RESPONSABLE a altres llocs d’Internet no implica que existeixi cap tipus de relació, associació, col·laboració o dependència entre el RESPONSABLE i el titular de la pàgina web aliena.

8. DRET D’EXCLUSIÓ RESPONSABLE

Es reserva el dret de denegar o retirar l’accés a aquesta Pàgina Web i/o als continguts i serveis oferts en el mateix, sense necessitat de preavís, a aquells USUARIS que incompleixen les presents condicions generals d’ús o les particulars que Podrien establir-se.

9. GENERALITATS

9.1.- En cas d’existir discrepància entre l’establert en aquestes condicions generals d’ús i les condicions particulars de cada servei específic, prevaldrà el disposat en aquestes últimes.
9.2.- Si qualsevol disposició o contingut d’aquest Avís Legal fos declarat nul o inaplicable, en tot o en part, mitjançant resolució ferma per un Jutjat o Tribunal competent, aquesta nul·litat o inaplicació no afectarà a les restants disposicions de les condicions d’ús, que conservaran la seva validesa a tots els efectes.
9.3.- El no exercici l’execució per part del RESPONSABLE de qualsevol dret o disposició continguda en aquestes condicions d’ús no constituirà renúncia al mateix, excepte reconeixement i acord d’aquest en forma escrita.
9.4.- El RESPONSABLE podrà modificar en tot o en part i en qualsevol moment les condicions aquí determinades, i aquestes modificacions tindran vigència des del mateix moment de la seva publicació en aquesta pàgina web.

10. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Les relacions establertes entre el titular d’aquesta Pàgina web i l’USUARI, es regiran pel disposat en la normativa vigent relativa a la legislació aplicable i la jurisdicció competent.
Novembre 2018.